AO plus zavarovanje omogoča izplačilo odškodnine za telesne poškodbe povzročitelja prometne nesreče.

AO plus zavarovanje (AOP, AO+) je prostovoljno zavarovanje za kritje škode vozniku, ki je povzročil prometno nesrečo, v določenih primerih pa tudi njegovim sorodnikom. Gre za kritje oziroma nadomestilo škode, ki je nastala zaradi telesnih poškodb ali smrti kot posledica prometne nesreče z vozilom, za katerega je sklenjen AO plus. Sorodniki povzročitelja prometne nesreče, ki ima sklenjeno AO plus zavarovanje, lahko dobijo odškodnino v primeru njegove smrti in težjih poškodb, ki imajo za posledico invalidnost, povrne pa se jim nematerialna škoda kot tudi nekatera materialna škoda. AO plus je pomemben tudi v primeru deljene krivde za prometno nesrečo, ko ni kriv le eden izmed udeležencev, ampak je podana sokrivda. V tem primeru bo vsak udeležen voznik dobil povrnjeno škodo v tistem odstotku, za katerega sam odgovarja, na podlagi AO plus zavarovanja, preostali odstotek pa iz avtomobilskega zavarovanja drugega udeleženca.

Osnovna dokumentacija, ki jo potrebujemo za uveljavljanje odškodnine iz AO plus zavarovanja:

  • vsi izvidi vašega zdravljenja (izvidi z urgence, izvidi zdravnikov specialistov, izkaznica opravljenih fizioterapij, kopija kartona osebnega zdravnika ali zdravniško potrdilo…)
  • kopija bolniških listov in odločb Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v kolikor so bili izdani
  • potrdila o utrpeli materialni škodi (npr. računi za zdravila, račun za izdano zdravniško potrdilo)
  • kopija zavarovalne police, iz katere je razvidno, da je bilo za vozilo sklenjeno AO plus zavarovanje
  • kopija vozniškega dovoljenja
  • kopija prometnega dovoljenja

 

Kdaj niso izpolnjeni pogoji za uveljavljanje AO plus zavarovanja

AO plus zavarovanje ne krije škode v naslednjih primerih:

  • izvzeta je vsa škoda zaradi poškodbe tkiv na in ob celotni hrbtenici, razen medicinsko dokazanih svežih poškodb skeleta oz. dokazanih popoškodbeno nastalih svežih nestabilnosti med vretenci celotne hrbtenice, kjer je medsebojni premik vretenc na funkcionalnih posnetkih hrbtenice v eni smeri večji od treh milimetrov, ob istočasno izpolnjenih ostalih kriterijih, ki dokazujejo svežo poškodbeno nestabilnost hrbtenice,
  • AO + tudi ne krije primarnega in sekundarnega strahu, doživetega zaradi prometne nesreče,
  • kadar voznik, ki povzroči prometno nesrečo, vozi v vinjenem stanju, ne more zahtevati odškodnine iz naslova AO plus,
  • ko je v nesreči udeleženo samo eno vozilo in o nezgodi ni narejen policijski zapisnik, zavarovalnica po navadi odkloni izplačilo iz AO plus zavarovanja.